Ångerrätt webbshop 

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar (”Ångerfrist”) från det datum varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Sumo AB detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via contact@sumoteam.com eller 031-778 70 12 alternativt Konsumentverkets standardformulär, http://www.konsumentverket.se.

Kund ska återsända varan till Sumo AB utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat Sumo AB om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Kund rekommenderas att bilägga sitt namn, adress och e-postadress samt telefonnummer.

Ångerrätten gäller inte:

  • förseglade ljud- eller bildupptagningar (t ex ljudböcker) där förseglingen har brutits,
  • produkter som laddas ner direkt till Privatkunds elektroniska enhet, såsom ljudböcker och e-böcker samt utbildningar via E-learning, vars nedladdning redan har påbörjats., och
  • specialbeställda så kallade ”Print on demand”-böcker där boken trycks efter Kunds beställning. Det framgår vid beställningstillfället om det är en ”Print on demand”-beställning.
  •  av kunden begärda författarsignerade exemplar av exempelvis en bok.

Reklamation

Om Sumo AB har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till Sumo AB.

Kontakt sker via e-post: contact@sumoteam.com eller telefon på nummer 031-778 70 12.

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast tre (3) år från leveransdagen.

Sumo AB följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer, se arn.se , och svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på  http://www.konsumentverket.se.

Reklamation ska minst innehålla följande information:

·         kundens namn, e-postadress och telefonnummer.

·         fakturanummer, och

·         titel/benämning på de produkter som kund vill reklamera.

Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Sumo AB. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Sumo ABs bekostnad förutsatt att Kund följer Sumo ABs instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:

1.    kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller

2.    behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller

3.    häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

För e-böcker/ljudböcker/e-learning har Sumo AB alltid rätt att avhjälpa felet genom omleverans.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Upphovsrätten till de verk som mångfaldigas i form av Digitala böcker/Ljudböcker/E-learning innehas av Sumo AB eller utgivande förlag. Utöver den rätt Kund uttryckligen erhåller enligt dessa Avtalsvillkor erhåller Kund inte någon rätt till immateriella rättigheter med koppling därtill. Alla produkter där det är tillämpligt är skyddade med vattenmärke eller ett tekniskt kopieringsskydd vilket gör det möjligt att spåra den som köpt. Skyddet innehåller information om ordernummer och kan förekomma synligt/hörbart eller osynligt/ohörbart.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privatkundtvingande konsumentlagstiftning, har Sumo AB inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar Sumo AB varken för direkt eller indirekt skada.

Sumo AB ansvarar inte för innehållet på webbplats till vilken länk finns från Webbplatsen eller Appen.

Sumo AB garanterar inte funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos Webbplatsen och Appen.

Sumo AB ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av sådant Kund erhållit genom Webbplatserna eller för annans eventuellt brottsliga användning av sådant. Sumo AB ansvarar inte för andras intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användning av de tjänster som tillhandahålls genom Webbplatserna eller Appen.

Sumo AB ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av eller oförmågan att använda Webbplatserna. Sumo AB ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt pris för aktuellt köp.

Ovanstående gäller inte om skada uppstått genom Sumo AB uppsåt eller grova oaktsamhet eller om annat följer av tvingande lag.

Kund ansvarar för att inte obehöriga får tillgång till Kunds användarnamn och lösenord